HUR BILDAR MAN PISTOLKLUBB?

 
Man kan idag urskilja två huvudtyper av föreningsbildningar. Vi har dels anställda på företag och dels utbrytare från redan existerande föreningar.

Vi har ett antal antagningsregler som krav för godkännande.

Föreningsnamnet är viktigt. Ett bra namn är attraherande. Kort och slagkraftigt är bra. Vi kan aldrig acceptera namnförslag med bildningen "Stockholms" och epitetet "skytteklubb", "skytteförening" eller dylikt. D.v.s. kom aldrig med förslaget "Stockholms Skytteförening". Det godkänns inte!

Ni bör redan från början ha klart för Er att skjutbanan är den trånga sektorn. Vi och Förbundet har som grundkrav att ett banavtal kan uppvisas. Ni behöver däremot inte äga en egen bana.

Vi kräver dessutom att Ni har nödvändig teoretisk och praktisk bakgrund inom den blivande föreningen för att kunskapsmässigt kunna driva den i avsedd riktning. Ett tillräckligt stort medlemsantal krävs också, för att kunna möta en alltmer stigande kostnad i form av miljö-, ban- och andra avgifter.

Ni skall redan från början ha färdigt Era stadgar och en utbildningsplan för föreningen.

Stockholms Pistolskyttekrets har dålig erfarenhet av många nybildade föreningar. Under de senaste åren har vi behövt lägga ner kraft och möda på att jaga föreningar som inte sköter sina stadgade åtaganden. Av denna anledning kräver vi från och med 1999 en administrativ avgift (f.n. 10.000:-), som återbetalas efter 5 år om den nya föreningen uppfyllt sina åtaganden gentemot Krets och Förbund.

Om Ni nu inte redan givit upp, så återstår en trestegsraket:

   
- Ni sänder in ifylld ansökningsblankett/enkät till Stockholms Pistolskyttekrets. Blanketten finns i pdf-format på blankettsidan.
- Ni blir därefter kallade till intervju hos oss på Stockholms Pistolskyttekrets.
- Vi tillstyrker eller avslår er ansökan. Vid antagande meddelas Svenska Pistolskytteförbundet