MAIL-LISTORNA
 
Uppdaterad 2017-05-20
 
Kretsen tillhandahåller information, som distribueras via mail.
  

På grund av stigande portokostnader har vi tvingats försöka begränsa antalet utskick till föreningarna - den normala mottagaren av information. Hur dessutom öka informationsutbudet? Mail-listor blev svaret.
 
Mail-befordran via en lista ger fördelarna att nå direkt till medlemmen (oavsett om han sitter i en styrelse eller ej) utan den fördröjande omvägen via föreningsadressen, som kanske är en box som töms oregelbundet. Detta kan avse såväl allmän Kretsinformation, som tävlingsinformation.

  

Tidigare Kretsårsmöte beslutade att all  utsänd information från Kretsstyrelsen skall ske via mail. Detta innebär att postbefordran har upphört!

  
Matrikelns mail-adressuppgifter

Det åligger klubben - i än högre grad än tidigare - att uppdatera sina mail-adresser. Detta skall ske till adm@skyttekretsen.se.
Den mailadress som finns i Matrikeln skall vara föreningens officiella kontaktadress.

 
Utskick av känslig styrelseinformation

För information av känslig natur (t.ex. Matrikelns utsändande), är det också viktigt att förse Kretsen med mailadress, som inte når annan mottagare än styrelsemedlem.
Denna adress kan vara samma som uppgiven kontaktadress, under förutsättning att den endast når styrelsemedlemmar.
Det bör observeras, att till uppgiven adress automatiskt också skickas övrig information! Se nedan.

 
Följande mail-listor är disponibla:
  

TÄVLINGSLISTAN: för alla medlemmar. Här distribueras inbjudningar, resultat och skjutprogram samt övrig information i förekommande fall.
Anmälan via mail. Ange förening, önskad mail-adress och "Tävlingslistan".

  

STYRELSELISTAN: för alla medlemmar av en styrelse tillhörande förening, ansluten till Stockholms Pistolskyttekrets. P.g.a. att ingen brevutsändning sker (årsmötesbeslut), måste varje förening ha minst en e-postadress på Styrelselistan!
 
OBS!
Styrelselistan ger automatiskt medlemskap på övriga mail-listor! Detta innebär att e-postadress på Styrelselistan automatiskt erhåller ALL utsänd information! Enligt Kretsstyrelsebeslut kan inte detta bortväljas!
 

Övriga styrelsemedlemmar måste anmälas på särskild blankett via mail. Anmälaren skall vara styrelseledamot i föreningen.
OBS! Det är viktigt att uppge när styrelsemedlem avgått, så att Kretsens maillista kan uppdateras och inte obehöriga kan nås av känslig information.
Samma regel gäller här: Automatisk medlemskap på övriga mail-listor går ej att välja bort!

All information utsänds på denna lista (även s.k. känslig).