Medaljreglemente.

(Fastställt av Kretsstyrelsen 19 januari 1953)

1. Stockholms Pistolskyttekrets förtjänsttecken utgöres av förtjänstmedalj i silver och guld (med eklövbandhållare och blått band med röda ränder).
2. Förtjänstmedalj - som efter tillstyrkan av kretsstyrelsens medaljutskott må utdelas av kretsordföranden - kan tillerkännas den, som såsom medlem av till kretsen ansluten förening, på ett förtjänstfullt sätt verkat till fromma för skyttet med tjänstepistol, eller som i övrigt gjort sig förtjänt av Kretsens tacksamhet.
3. Förtjänstmedalj i silver må tilldelas den, som under ett flertal år, i regel minst 5, nedlagt ett intensivt och uppoffrande samt framgångsrikt arbete för tjänstepistolskyttet inom den egna föreningen och härför erhållit föreningens förtjänsttecken i samma eller högre valör (om sådant förtjänsttecken finnes).
4. Förtjänstmedalj i guld må tilldelas den, som erhållit Kretsens förtjänstmedalj i silver, samt därefter under ett flertal år, i regel minst 5, på ett synnerligen förtjänstfullt sätt fortsatt arbete för tjänstepistolskyttet, vilket arbete skall ha kommit även andra än den egna föreningen till godo.
      
Undantagsvis kan dock medaljen, då alldeles särskilda skäl föreligga tilldelas person, som ej uppfyller ovanstående fordringar, men som på annat sätt gjort sig synnerligen förtjänt av Kretsens tacksamhet.
5. Förslagsrätt beträffande förtjänstmedalj tillkommer ansluten förening genom sin styrelse, samt medlem av Kretsstyrelsen. Förslag från förening skall, för att vinna beaktande, å särskilt formulär ha inkommit till Kretssekreteraren varje år före den 15 november.
6. Över samtliga medaljer skall föras register. Medaljerna skola vara numrerade och försedda med vederbörandes namn jämte årtalet för utdelandet.
7. Medalj, som utdelas på förslag av förening, skall lösas av föreningen till en kostnad av 400:- (styrelsebeslut 1998-09-21).
Övriga medaljer bekostas av Kretsen.
8. Förtjänstmedalj skall i regel utdelas vid Kretsens årsmöte. Undantagsvis må medalj utdelas vid respektive förenings års- eller jubileumsfest eller annat lämpligt tillfälle. 
9. Fr.o.m. 1986 erhåller medaljören diplom, samt medaljen i miniatyr.

LBL / 2003-04-01