S T A D G A R

för

STOCKHOLMS PISTOLSKYTTEKRETS

Antagna av ordinarie kretsmöte den 6 februari 1951 och ändrade av ordinarie kretsmöte den 19 mars 1981, godkända av Svenska Pistolskytteförbundet den 21 oktober 1981. Ersatta av stadga 2003.


INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Rubrik

Paragrafer

Ändamål och verksamhetsområde

§1

Medlemsskap, mm

§2  §3  §4

Kretsens styrelse, mm

§5  §6  §7  §8  §9  §10

Funktionärernas åligganden

§11

Räkenskaper och revision, mm

§12  §13

Utskott

§14  §15  §16

Kretsmöte

§17  §18  §19  §20  §21  §22

Valnämnd

§23

Ändringar av Kretsens stadgar

§24

Kretsens upplösning

§25  §26


 

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

§ 1
Stockholms Pistolskyttekrets, nedan kallad Kretsen, vars verksamhetsområde omfattar Stockholms stad och län, har till uppgift att - såsom ett gemensamt organ för de i § 2 angivna föreningarna - inom sitt verksamhetsområde leda och främja pistolskyttet enligt för Svenska Pistolskytteförbundet gällande grundlinjer samt enligt av nämnda förbund utfärdade bestämmelser och lämnade meddelanden.

MEDLEMSKAP, mm

§ 2
Kretsen omfattar samtliga inom dess verksamhetsområde befintliga till Svenska Pistolskytteförbundet anslutna föreningar och klubbar, här nedan kallade föreningar.

§ 3
Förening erlägger av ordinarie kretsmöte (årsmöte) fastställd medlemsavgift. Denna skall utgå med visst föreskrivet belopp för varje påbörjat 100-tal medlemmar i föreningen och beräknas efter uppgiften i senaste till Svenska Pistolskytteförbundet lämnad årsrapport om det antal medlemmar som under året aktivt utövat pistolskytte. Årsavgiften skall vara inbetald till kretsens kassaförvaltare före den 1 april.

§ 4
Till hedersledamot må kretsmöte på förslag av styrelsen kalla person, som gjort sig synnerligen förtjänt om Kretsen eller på ett utmärkt sätt främjat dess syften.

KRETSENS STYRELSE mm

§ 5
Kretsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av Kretsens ordförande, som jämväl är styrelsens ordförande, samt nio ledamöter, vilka jämte tre suppleanter väljas av ordinarie kretsmöte (årsmöte), ordförande och suppleanter för en tid av ett år samt övriga ledamöter för en tid av tre år. En tredjedel av hela antalet ledamöter väljas årligen.

Samtliga ledamöter och suppleanter av styrelsen skola vara myndiga, svenska medborgare och medlemmar i till Svenska Pistolskytteförbundet ansluten förening.

Kretsstyrelsen å ena sidan samt styrelsen för Stockholms Sportskyttedistrikt och andra liknande regionala organisationer med skytteverksamhet å andra sidan må, då för erhållande av samarbete så är önskvärt, överenskomma om insättande av en ledamot med suppleant i varandras styrelse.

§ 6
Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, eljest gäller den mening som biträdes av ordföranden. Omröstning och val ske öppet, så vida icke någon ledamot begär sluten omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, då denne så finner erforderligt, eller då minst tre styrelseledamöter därom gör framställning hos ordföranden.

Styrelsen är beslutsmässig, då sex ledamöter äro närvarande.

Ledamot av styrelsen äger ej deltaga i behandling av fråga rörande avtal mellan Kretsen och tredje man, där han i frågan äger ett väsentligt intresse, som kan vara stridande mot Kretsens.

Kallelse till styrelsesammanträde jämte föredragningslista utsändes till samtliga ledamöter och suppleanter senast 8 dagar före sammanträdet.

§ 7
Styrelsen, som företräder Kretsen och för dess talan, har till åliggande:

att handha och ansvara för förvaltningen av kretsens medel;
att anordna av styrelsen beslutade tävlingsskjutningar;
att på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet eller på eget initiativ kontrollera att inom kretsens verksamhetsområde anordnade tävlingar utföras enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser:
att till Svenska Pistolskytteförbundet ingiva förslag till åtgärder, som kunna gagna pistolskyttet i dess helhet;
att till ordinarie kretsmöte (årsmöte) avgiva skriftlig förvaltningsberättelse över det nästförflutna verksamhetsåret;
att bereda de ärenden, som skola förekomma till behandling vid kretsmöte;
att utse Kretsens representanter jämte suppleanter för dessa i styrelserna för de organisationer med vilka överenskommelse om ömsesidig representation träffats;
att ombesörja verkställandet av kretsmötes beslut och jämväl i övrigt i sin förvaltning ställa sig till efterrättelse de föreskrifter som meddelas å sådant möte och som ej strida mot Svenska Pistolskytteförbundets stadgar eller av förbundet lämnade direktiv;
att årligen före 15 april till Svenska Pistolskytteförbundet insända avskrift av kretsstyrelsens förvaltningsberättelse för det nästförflutna verksamhetsåret ävensom revisorernas berättelse för samma tid.

Kretsstyrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för medel, allmänna eller enskilda, som stå under styrelsens förvaltning, ävensom för de beslut, vari de inom styrelsen deltagit och varemot de ej låtit till protokoll anteckna sin avvikande mening.

Utan ordinarie kretsmötes bemyndigande må ej styrelsen avyttra eller med inteckning för gäld belasta Kretsens fasta egendom.

§ 8
De vid kretsstyrelsen förda protokollen skola till sin riktighet bestyrkas av ordföranden vid sammanträdet jämte den ledamot, som styrelsen därtill utser.

§ 9
Kretsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 10
Kretsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, kretssekreterare, andre sekreterare, skyttesekreterare, kassaförvaltare och andra funktionärer.

FUNKTIONÄRERNAS ÅLIGGANDEN

§ 11
Ordföranden åligger särskilt:

att övervaka Kretsens verksamhet;
att vara Kretsens representant gentemot myndigheter och korporationer m fl där ej särskild representant utsetts;
att i samråd med kretssekreteraren och i förekommande fall kassaförvaltaren eller skyttesekreteraren avgöra synnerligen brådskande ärenden eller i nödfall ensam fatta beslut. Sålunda vidtagna åtgärder skola anmälas vid första sammanträdet med styrelsen;
att gemensamt med kretssekreteraren upprätta föredragningslista vid kretsmöten och styrelsesammanträden;
att leda förhandlingar vid krets- och styrelsesammanträden utom i § 26 angivet fall; samt
att jämte kretssekreteraren övervaka verkställandet av fattade beslut;

Vice ordföranden åligger särskilt:

att vid förfall för ordföranden fullgöra dennes åligganden, samt
att handha frågor rörande anslag från andra organ än de statliga;

Kretssekreteraren åligger särskilt:

att ansvara för utsändandet av kallelser jämte föredragningslista till kretsmöten och styrelsesammanträden;

att gemensamt med ordföranden upprätta föredragningslista vid kretsmöten och styrelsesammanträden.
att vid kretsmöten och styrelsesammanträden vara föredragande och föra protokoll;
att jämte ordföranden övervaka verkställandet av fattade beslut;
att uppgöra förslag till och såsom kontrasignant underteckna utgående skrivelser.
att sköta Kretsens korrespondens och ombesörja expeditionen av inkommande och utgående skrivelser samt ansvara för vården av Kretsens arkiv;
att föra register över Kretsens anslutna föreningar;
att föra register över utdelade förtjänstmedaljer; samt
att upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.

Andre sekreteraren åligger särskilt:

att vid förfall för kretssekreteraren fullgöra dennes åligganden;
att biträda kretssekreteraren i arbetet att hålla kretsens adressförteckning aktuell och årligen under första kvartalet framlägga förslag till ny utgåva;
att även i övrigt vid behov biträda kretssekreteraren med dennes göromål.

Skyttesekreteraren åligger särskilt:

att föreslå arrangörer av kretstävlingar och i samråd med kretsstyrelsen årligen före den 15 december upprätta förslag till tävlingsprogram.
att inför styrelsen vara föredragande i frågor som röra tävlingar;
att handha frågor rörande prisutdelning;
att i förekommande fall till kassaförvaltaren redovisa influtna anmälningsavgifter mm samt
att ombesörja anskaffning av medaljer och priser.

Kassaförvaltaren åligger särskilt:

att handha den direkta förvaltningen av Kretsens penningmedel och värdehandlingar.
att uppbära medlemsavgifter och andra inflytande medel;
att insätta penningmedel i bank och såvitt möjligt göra dem räntebärande;
att verkställa betalningar i enlighet med kretsens direktiv sedan vederbörliga handlingar försetts med kretssekreterarens eller vid förfall för denne andre sekreterarens attest;
att föra Kretsens räkenskaper vilka vid anfordran omedelbart skall tillhandahållas styrelsen och revisorerna;
att före fastställd dag verkställa bokslut och till revisorerna för granskning överlämna räkenskaperna med tillhörande verifikationer; samt
att upprätta förslag till summarisk inkomst- och utgiftsstat för nästkommande verksamhetsår.

Materialförvaltaren åligger särskilt:

att handha frågor rörande förvaring och vård av kretsens priser, gemensamma materiel mm; samt
att i förekommande fall ge förslag till fördelning av material (målmateriel, ammunition mm).

RÄKENSKAPER OCH REVISION mm

§ 12
Kretsens räkenskaper skola avslutas för kalenderår och jämte under räkenskapsåret förda protokoll samt styrelsens förvaltningsberättelse för samma år före den 15 februari vara avlämnade till revisorerna. Revisorerna skola efter företagen granskning genast den 1 mars däröver avgiva revisionsberättelse, varuti ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet och medelsförvaltning tillstyrkes eller avstyrkes.

§ 13
Kretsens firma tecknas av ordföranden med kontrasignation av, i ekonomiska ärenden kassaförvaltaren samt i övriga fall kretssekreteraren dock att kretsens firma vid uttag av å postgiro innestående medel tecknas av kassaförvaltaren ensam.

UTSKOTT

§ 14
Kretsstyrelsen äger tillsätta ett eller flera utskott för beredning av särskilda dit hänvisade ärenden.

§ 15
Ordförande i utskott utses av kretsstyrelsen. Utskott sammanträder på kallelse av dess ordförande. Kallelse till sammanträde skall utgå senast tre dagar före sammanträde.

Kretsens ordförande äger rätt att närvara vid sammanträde med utskott.

Utskott är beslutsmässigt, då de vid sammanträde tillstädesvarande antal överstiger hälften av hela antalet utskottsledamöter.

Såsom utskottets beslut gälla den mening, om vilken vid sammanträde de flesta röstande förena sig, och vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordförande, utom vid val, då lotten skiljer.

Ingen må deltaga i behandling av ärende, som beträffande vilket han äger ett väsentligt intresse, som kan vara stridande mot Kretsens.

Den utskottsledamot, som icke genom avgivet votum eller anmäld avvikande mening givit annat till känna, anses hava biträtt av utskottet fattat beslut.

§ 16
Det vid utskottssammanträde förda protokollet skall till sin riktighet bestyrkas av ordföranden vid sammanträdet jämte den ledamot, som utskottet därtill utser.

KRETSMÖTE mm

§ 17
Kretsens högsta beslutande organ är ordinarie kretsmöte (årsmöte).

Kretsen sammanträder till ordinarie kretsmöte (årsmöte) på tid och plats, som kretsstyrelsen bestämmer.

Ordinarie kretsmöte skall årligen hållas under mars månad.

Till extra kretsmöte sammankallas Kretsen, då kretsstyrelsen så finner erforderligt, kretsmöte så beslutar eller sådant möte med angivande av skäl begäres av minst en fjärdedel av Kretsens anslutna föreningar.

I sist nämnda fall skall på sätt i § 20 säges kallelse utgå senast två månader efter det att framställning om hållande av extra kretsmöte inkommit till kretsstyrelsen.

§ 18

Förenings rätt att deltaga i handhavandet av Kretsens angelägenheter utövas å kretsmöte.

Kretsmöte utgöres av Kretsens ordförande, kretsstyrelsen och ombud för samtliga till Kretsen hörande föreningar, vilkas ombud må utses till ett antal av ett ombud för varje påbörjat 100-tal aktiva medlemmar dock högst 3 ombud för varje förening. Därutöver äger förening att utse ett ombud för varje fullt 500-tal aktiva medlemmar.

Jämte vad i § 24 är stadgat om fattande av beslut på kretsmöte gäller:

att varje vid kretsmöte röstberättigad äger en röst;
att rösträtt ej må utövas på grund av fullmakt;
att såsom Kretsens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivas samt;
att vid lika röstetal val avgöres genom lottning, men i andra frågor den mening gäller, som biträdes av mötets ordförande.

Ledamot av kretsstyrelse får ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han är ansvarig eller i val av revisorer eller revisorsuppleanter.

Är ledamot jämväl ombud för till Kretsen ansluten förening, får han ej deltaga i föregående stycke angivna beslut eller val.

§ 19

Underlåter kretsstyrelsen att i föreskriven ordning kalla till årsmöte, eller har styrelsen ej senast 2 veckor efter påfordran varom i § 17 sista stycket är sagt, utlyst extra kretsmöte, att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske, äger förening eller föreningsmedlem tillhörande Kretsen, att till Svenska Pistolskytteförbundets styrelse anmäla förhållandet och begära att kretsmöte utlyses.

§ 20

Kallelse till kretsmöte skall åtföljd av föredragningslista av kretsstyrelsen utsändas till samtliga föreningar, ävensom till Svenska Pistolskytteförbundet för kännedom, senast 14 dagar före mötet.

Vid kretsmöte får icke beslut fattas i andra ärenden än de, som stadgeenligt skola förekomma eller eljest varit angivna å föredragningslistan. Enligt mötets beslut må dock till diskussion upptagas därunder väckta frågor och förslag men dessa må icke vid det mötet slutligt avgöras.

Vid kretsmöte fört protokoll skall senast inom en månad efter mötet finnas tillgängligt för föreningarna.

Avskrift av vid kretsmöte fört protokoll skall senast inom en månad vara insänt till Svenska Pistolskytteförbundet.

§ 21

Förslag som röra Kretsens angelägenheter eller pistolskyttet i övrigt skola, för att vid årsmötet kunna till slutligt avgörande företagas, hava blivit antingen framlagda av styrelsen eller ock före den 1 februari skriftligen inlämnade till styrelsen av förening. Jämväl i annan ordning väckt fråga rörande pistolskyttet må vid årsmötet till överläggning upptagas men må icke vid det mötet företagas till slutligt avgörande.

§ 22

Vid ordinarie kretsmöte (årsmöte) skola följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid mötet
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
3. Upprop samt justering av röstlängd
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse för det nästförflutna verksamhetsåret och revisorernas berättelse för samma tid
6. Fastställande av balansräkningen
7. Beslut om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen
8. Behandling av motioner från anslutna föreningar
9. Behandling av Kretsens motioner till Svenska Pistolskytteförbundet
10. Behandling av från kretsstyrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
11. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat och föreningarnas årsavgift till Kretsen
12. Val av ordförande för tiden intill nästkommande årsmöte
13. Val av avgående antal styrelseledamöter
14. Val av suppleanter för tiden intill nästkommande årsmöte
15. Val av två revisorer och två suppleanter för dem för samma tid
16. Val av fyra ledamöter i valnämnden för samma tid
17. Val av ombud till Svenska Pistolskytteförbundets årsmöte jämte två suppleanter för denne

VALNÄMND

§ 23
För uppgörande av förslag till de val, som skola förekomma å ordinarie kretsmöte (årsmöte), utses å årsmöte för tiden intill nästkommande årsmöte fyra ledamöter att ingå i en valnämnd. Kretssekreteraren är därjämte självskriven ledamot och tillika ordförande i valnämnden.

Att valnämnd tillsatts skall meddelas Kretsens anslutna föreningar jämte tidpunkt, då förslag till kandidater skall vara insänt. Valnämnden skall sammanträda senast 3 veckor före årsmötet. Valnämnden utser inom sig sekreterare.

Vid valnämndens sammanträden skall föras protokoll, vilket skall till riktighet bestyrkas av ordföranden och en ledamot, som valnämnden därtill utser.

Ordföranden i valnämnden skall senast en vecka före årsmötet lämna kretsordföranden skriftlig uppgift å det resultat, vartill valnämnden kommit.

ÄNDRINGAR AV KRETSENS STADGAR

§ 24
Beslut om ändring av dessa stadgar vare icke giltigt med mindre:

1. beslut fattats å ordinarie kretsmöte (årsmöte) och därvid biträtts av minst 2/3 av samtliga röstande;
2. å kallelsen till kretsmötet angivits, att förslag om stadgeändring föreligger; samt
3. beslut godkänts av Svenska Pistolskytteförbundet.

KRETSENS UPPLÖSNING

§ 25
Beslut om upplösning av Kretsen vare icke giltigt med mindre:

1. beslut fattats å två på varandra följande kretsmöten, av vilka minst ett skall vara ordinarie (årsmöte), och mellan vilka en tid av minst tre månader skall förflyta samt å ett vart av kretsmötena biträtts av minst 3/4 av samtliga röstande;
2. å kallelserna till kretsmötena angivits att fråga vore om upplösning av Kretsen; samt
3. det å sista mötet fattade beslutet godkänts av Svenska Pistolskytteförbundet.

§ 26
I händelse av Kretsens upplösning skola dess behållna tillgångar överlämnas till Svenska Pistolskytteförbundet.